ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1398

مورخه 1398/10/07       کد 240

 

همکاران گرامی:

احتراماً ، برابر تصویر نامه شماره 99459/ب.م مورخه 1398/9/25 اتاق اصناف تهران به پیوست تصویر نامه شماره 61127/م مورخ 1398/7/16 معاون محترم مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اجرایی بودن مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1398 مودیان مالیاتی جهت اطلاع و بهره برداری و اقدام لازم در خصوص آشنایی اعضاء تحت پوشش آن اتحادیه بمنظور انجام تکلیف قانونی ارسال مگردد.مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید مراتب مذکور به نحو شایسته به اعضاء آن اتحادیه اطلاع رسانی گردد./

 

ابراهیم درستی

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران

 

مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1398 اتحادیه عکاسان تهران

مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1398 اتحادیه عکاسان تهران

مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1398 اتحادیه عکاسان تهران

مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1398 اتحادیه عکاسان تهران

مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1398 اتحادیه عکاسان تهران

مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1398 اتحادیه عکاسان تهران

 

 


 

مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1398 اتحادیه عکاسان تهران

 


مالیات مالیات 1398 اظهارنامه 98 مالیات عکاسی اتحادیه عکاسان تهران ماده97 قانون مالیات مالیات مستقیم مالیات مشاغل مودیان مالیاتی اتاق اصناف تهران